МОРАЛЕН КОДЕКС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ЛОВЕЦ

 Ловецът носи отговорност за природното наследство, което трябва да бъде предадено на идните поколения. Той трябва да се придържа не само към законите и правилата на ловците, но също и към законите, ръководещи екологичното равновесие.   

Ловецът трябва да осъзнава своите задължения и отговорности към природата като цяло, и конкретно към дивеча, а също и по отношение на други лица и други форми на собственост. Високите изисквания в нормите за поведение на ловците ще помогнат за спечелване на уважението на обществото по отношение на ловната общност. Някога ловът е служил основно за задоволяване на материални нужди, а днес на него се гледа предимно като на спорт, развлечение и хоби. В съвременна Европа обаче ловът неизменно съдържа и елемент на стопанисване. Именно това подчертаване на стопанската роля на ловците трябва да бъде подкрепяно.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ     

I. Спазвай ограниченията, набелязани в придобитото от теб право на лов. Те са продиктувани предимно от екологичните изисквания на животните и техните местообитания.

1. Ловувай само на ловни видове. Стрелбата по животни от защитени видове не е достойна за ловеца.

2. Не свързвай удоволствието от ловуването с количеството добит дивеч. Най-добрият ловец не е този, който е убил най-много животни.

3. Спазвай забранените сезони, позволените методи на ловуване и границите на лов.

    II. Отнасяй се към дивеча с уважение.

1. Въздържай се от всякакви практики, които не се вписват в ловното право и ловната етика. 2. Не използвай методи за неселективен или масов отстрел.

3. Не ловувай, когато броят на дивеча или неговата способност за оцеляване е занижена вследствие на естествени природни фактори. Не ловувай и когато дивечът се събира на големи групи, образувайки струпвания, улесняващи отстрела му в количества по-големи, отколкото при нормална ситуация. Помагай на животните да преживеят трудните условия.

4. Разпознавай дивеча преди да стреляш.

5. Стреляй само на нормални дистанции и при нормални стрелкови условия.

6. Не стреляй в близост до границите на защитени територии или територии, използвани за развитие на устойчиво ловно стопанство.

7. Избягвай причиняването на излишни страдания на дивеча. Не захвърляй ранен или мъртъв дивеч; организирай систематичното му търсене.

8. Използвай възможно най-пълноценно отстреляния от теб дивеч.

9. Не ловувай с користни цели (заради ползата/ печалбата).

      III. Старай се да бъдеш компетентен и отговорен ловец.

1. Опознай екологията на видовете дивеч, обект на лов.

2. Опознай законите и разпоредбите, засягащи лова и защитата на природата.

3. Участвай и подкрепяй инициативите за колективни акции, целящи не само защита на интересите на ловците, но и повишаване на количеството и качеството на дивеча.

4. Поддържай контакти с овластените институции и организациите, чиято дейност е ориентирана към контрол на лова и защита на природата.

5. Разговаряй с представители на природозащитни организации, както и с членовете на земеделската общност и горската общност да спазват изискванията за защита на природата и животните. 6. Вземай участие в научни изследвания на дивеча.

7. Повишавай нивото на образованост и възпитавай поведението на младите ловци както на теория (съветвайки, когато е необходимо) така и на практика (със собствения си личен пример).

     IV. Имай съзнание, че носиш лична отговорност за природното наследство на цялото човечество.

1. Обръщай особено внимание на мигриращите видове и на конкретните потребности на видовете, прелитащи през твоята страна.

2. Следи дали традиционните методи на ловуване във всяка страна са съобразени с опазването на прелетните птици. 3. Помагай в научните изследвания на мигриращите видове, включвай се в проучвания свързани с техния общ брой и броя на отстреляните екземпляри. Връщай маркировъчните пръстени, намерени на отстреляни птици или открити мъртви птици.

      V. Ти си отговорен за своите действия. Спазвай точно предписанията за безопасност.

1. Когато не ловуваш: * оставяй оръжието си незаредено, а ако това е възможно – разглобено и поставено далеч от деца. Същото се отнася и за амунициите * по време на пътуване оръжието ти трябва да е разглобено и в калъф * поддържай оръжието си винаги в изправно състояние.

2. По време на лов: * винаги подбирай най-подходящото оръжие и патрони така, че стрелбата по дивеча да е целесъобразна; * увери се, че цевите на оръжието ти не са блокирани от нещо; * съобразявай се с инструкциите на водача на лова; * не затваряй затвора, ако цевите не са насочени надолу. * никога не носи оръжието в хоризонтално положение; * отвори оръжието и извади патроните преди да преодоляваш трудни терени; * извади патроните и остави затвора отворен, когато се местиш от място на място по време на лов; * локализирай съседите си и всички, вземащи участие в лова, както и страничните хора. Увери се, че те също знаят къде се намираш; * никога не стреляй в гъсталак или по посока на друг човек, дори когато изглежда, че той остава извън обсега ти. Винаги се уверявай каква е крайната цел на изствела ти; * имай съзнание за възможните рикошети (на замръзнала, скалиста почва и т.н.).

      VI. Следи да не бъдат накърнявани чуждите интереси.

1. Избягвай нанасянето на щети по полетата, в горите, унищожаването на площи със земеделски култури, безпокойството на домашни животни и т.н.) .

2. Пази публичната собственост (знаци, маркировъчни стълбове, телефонни линии, електропроводи и др.)

3. Бъди любезен и отзивчив към хората в обкръжението си..

4. Не замърсявай. Събирай гилзите от изстреляните патрони. 5. Помагай в ограничаването на щетите, нанасяни от дивеча в обработваемите площи. 6. Следи всички обезщетения за нанесени от дивеча щети да бъдат изплащани на стопаните своевременно.

     VII. Бъди добър стопанин.

А. Пази и стопанисвай дивечовите популации.

1. Ограничавай отстрела, за да се получи оптимална гъстота на отделните популации и да е възможно тяхното възобновяване / опресняване.

2. Поддържай здрава, балансирана и разнообразна популация дивеч, приспособена към местните условия.

3. Следи точно за количествата и качествата на дивеча.

4. Оценявай важната роля на хищниците.

5. Незабавно информирай съответните власти за появата на болести.

6. Поддържай или обновявай общия брой на дивеча от местни източници, за да се избегнат генетични или здравни рискове.

7. Настоявай за приемане на планове за отстрел, които да са обективно основани на принципите на правилното стопанисване.

8. Избягвай практиката да се пуска дивеч (за отстрел) непосредствено преди или по време на лова. 9. Подкрепяй мерките за борба с бракониерството.

B. Пази и благоустроявай ловните площи.

1. Помагай за поддържането на разнообразие на биотиповете. То представлява основата на дивата природа и е гаранция за бъдещето на лова. Върши това чрез опазване на съществуващите местообитания и възстановяването им там, където е необходимо.

2. Работи за избягване на унищожението на блата и влажни зони, важни за дивеча и мигриращите видове.

3. Стопанисвай ловните райони така, че да удовлетворяват нуждите на животните през цялата година.

4. Избягвай излишното безпокоене на животните по време на сватбуването им.

5. Провеждай съвместни действия с със земеделските стопани и лесничеите за ограничаване на вредните практики (химическа обработка на площите, обезлесяване на склонове, изсичане на живи плетове и други естествени прегради, пресушаване на блата, засипване на долчини, палене на стърнища и т.н.)