ТП ДЛС „Несебър“ управлява своите територии под Национален FSC стандарт на Република България FSC-STD-BGR-01-2016 V-1 . Чрез прилагането на стандарта при управлението на горите се балансира икономическите, екологичните и социалните измерения на горското стопанство.

Сертификацията е доброволен процес, залегнат в националното ни законодателство, а желанието и действията на ТП ДЛС „Несебър” за сертифицирането на горите е ясен знак, с който искаме да покажем на потребителите на дървесина и обществеността, че дървесината, която те ползват е от законен произход и от гори, които се управляват отговорно. Прилагането на горската сертификация, осигурява икономически изгодно ползване при спазване на законността на дейностите в горите, защита на интересите на работниците и местното население, опазването на околната среда и съхраняване на биоразнообразието.