Държавно ловно стопанство “Несебър” предлага отлични условия за ловен туризъм. Ежегодно тук ловуват десетки български ловци, както и гости от Италия, Гърция, Испания, Германия, Русия… Незбравими ловни емоции, качествени трофеи, прекрасна природа и гостоприемно отношение са част от причините, връщащи все повече хора в ловното стопанството. На територия от над 35000ха. се стопанисват благороден елен, елен лопатар, дива свиня, муфлон и сърна. Срещат се и много хищници – чакал, лисица, дива котка, бялка, пор… В периодите на миграция на птиците видовото разнообразие става изключително – както ловни, така и защитени видове птици се срещат в забележителни количества.

Стопанството разполага с три ловни дома, които осигуряват изключителен комфорт и приятна атмосфера на отседналите за индивидуален или групов лов ловци – Ловен дом “Горска барака” (5 стаи и един апартамент), Къща за гости “Ловен дом Калината” (две двойни спални) и Ловен дом “Несебър” (9 стаи и три апартамента). Ловните домове са създадени да угодят на ловеца – разположени в или непосредствено до ловните райони, удобни кухни, трапезарии, самостоятелни стаи и апартаменти, обособени места за съхранение на оръжието. Ловен дом “Горска барака” е разположен в сърцето на ловните райони и от него може да се тръгне на лов пеш.

Ловните домове работят специално за гостите. Всичко е подчинено на техните предпочитания и вкусове – къде, как и кога да се хранят, как да се приготви храната. Задължение на служителите на стопанството е да извършат първичната обработка на отстреляния дивеч, да подготвят и обработят ловните трофеи, да направят снимки за спомен.

Ловът в стопанството е целогодишен за някои видове дивеч – хищници, трофейни муфлони и глигани и селекционно на дива свиня (стопанството извършва много сериозна селекция на дивеча, особено при дивата свиня, където не са редки признаци на кръстоска с източнобалканска порода)

Лов на сръндак – ежегодно е осигурена възможност за отстрел на 4-5 животни и ловците са добре дошли да ловуват на сръндак от 1 май до 31 октомври.

От първи септември започва ловът на елени през сватбения период. През този месец цялата територия се оглася от рева на елените и това е най-атрактивният лов, който предлага стопанството – лов на благороден елен чрез издебване, причакване и примамване. Ловът на елени продължава до края на януари.

На първи октомври ежегодно се открива груповият лов (гонка) на дива свиня. Стопанството разполага с прекрасни условия за този тип лов, включително ловна ограда, където се ловува интензивно и се осигурява много висок отстрел на дива свиня. Свободните райони извън стопанството също имат високи запаси на този дивеч. Стопанството има план за отстрел на между 200 и 300 прасета годишно, който е задължено да изпълнява.

Лов на пернати – стопанството е разположено на международния миграционен маршрут на прелетните птици /Via Pontica/. На територията му могат да се срещнат много ловни и защитени видове птици по време на пролетните и есенни миграции. Стопанството развива традиции в лова на пъдпъдък. Съществуват и прекрасни условия за лов на бекаси – Несебър е най-високото място за лов на бекас по Черноморското крайбрежие. Ловците могат да разчитат на огромна територия с всякакви изложения – близко или встрани от морето. Ловното стопанство има много добри резултати в този вид лов и оперира със заявки за две години напред.

Държавно ловно стопанство “Несебър” осигурява професионален подход при лова – предварителен инструктаж, средства за сигурност за ловците (светлоотразителни жилетки и облекла) и гоначите, транспорт с високопроходими автомобили, носачи за отстрела, обработка на месото и трофеите. Гостите на стопанството могат да разчитат на сериозно отношение от страна на ловните водачи, добра организация и в крайна сметка – висока резултатност от лова.

СПОСОБИ ЗА ЛОВ

При дивата свиня в Държавно ловно стопанство “Несебър” са разрешени индивидуален (чрез издебване, причакване, спокойно вдигане) и групов (гонка с кучета и гоначи) лов. При останалите видове чифтокопитни – благороден елен, елен лопатар, муфлон и сърна – груповият лов не е разрешен, ловува се индивидуално. Ловците се придружават от ловен водач. Ловът става на чакало, на подход или чрез издебване – това зависи от сезона, вида дивеч, възможностите и предпочитанията на ловеца.

Лов с причакване

Ловецът причаква дивеча в сечищата, на пасищата, край дивечовите ниви и водопоите, по вървищата, в местата, където сватбува, край хранителните комплекси или на друго място, където е забелязано присъствието и редовно посещение. Най-често това става в специално изградени закрити или открити чакала. От тях има добра видимост, осигурява се възможност за продължително спокойно наблюдение на дивеча.

Лов чрез издебване

При този начин на лов ловецът (придружен от ловен водач) търси дивеча, открива го и се опитва да го приближи на изстрелно разстояние. Ловният водач знае по кое време годината и денонощието, къде се концентрира търсения дивеч. Ако открият единично или група животни ловния водач ги наблюдава и преценява има ли подходящ екземпляр за отстрел. Взема решение и подготвя ловеца за изстрел. Наблюдава внимателно дивеча и, ако не падне на място, организира неговото проследяване и откриване.

Лов чрез примамване

Дивечът се примамва с различни звуци, които ловецът издава с уста или със специална свирка. Наподобява се глас на женска или на съперник през брачния период, на уловено или умиращо животно при хищноиците, на себеподобните при образуване на глутници.  Чрез примамване се ловува на благороден елен, сръндак, лисица, чакал, вълк и други видиве дивеч.

Лов чрез гонка

Гонката е групов лов с участието на много ловци, гоначи и ловни кучета. При този лов дивечът се подгонва, с цел да премине покрай ловеца, и той, при благоприятни условия, го отстрелва. У нас, съгласно закона за лова и опазване на дивеча, на гонка се ловува на дребен дивеч, хищници и дива свиня. За да се избегнат нещастни случаи и ловът да бъде успешен, е необходима дисциплина и добра организация. Всички стриктно се подчиняват на ръководителя на лова, което е сигурна предпоставка за безопасно протичане на лова и максимална ефективност от него.

Лов чрез спокойно вдигане на дивеча

Този начин на лов се прилага за едър дивеч и се допуска при подборен (селекционен) отстрел. При него дивечът преминава бавно край ловеца ослушвайки се за викачите. Ловецът има време да го огледа и да прецени дали подлежи на отстрел и да даде сигурен изстрел.  Ловците, които провеждат подборен отстрел по този начин, трябва да познават добре състоянието на дивеча в конкретното ловно стопанство – да имат представа за средното качество на трофеите и едрината на тялото, бързо и точно да определят възрастта и пола на дивеча.

ЛОВНА ЕТИКА

Неотменна част от ловния спорт е ловната етика. Тя представлява съвкупност от поведение, отношение, разбирания и емоции, с които ловецът изразява своето уважение и преклонение към окръжаващата среда, природата и дивеча, допуснали го в своя съкровен свят и дали му уникалния шанс да преживее незабравимите емоции на неговото ловно приключение.

Още при подготовката за ловния излет, човек се настройва за един неподправен допир с природата, без непременно да се търси отстрел на всяка цена. В никакъв случай не се стреля по бягащо животно (с изключение на лова на гонка), внимателно се преценяват качествата на избраното за отстрел животно. Ако то отговаря на изискванията на ловеца (възраст, пол, здравословно състояние, трофейни качества…), едва тогава се пристъпва към отстрел.

Хуманният отстрел на дивеча изисква животното да падне възможно по-бързо и безболезнено след изстрела и да не се мъчи. Това предполага една прецизна подготовка на ловеца – избор на оръжие, калибър и патрон, позиция за стрелба, стрелкова подготовка. Още при подготовката за отстрела ловецът прави всичко възможно да даде един добър изстрел, гарантиращ бързо и безпроблемно добиване на дивеча.

У нас все още твърде слабо са развити ловните ритуали, при които се отдава почит към отстреляното животно, благодари се за предоставената ловна слука, проявява се уважение за това, че ловецът е отнел живот – клонка, поставена в устата (последна хапка на животното), музикални ритуали, минута мълчание и съзерцание на отстреляния дивеч.

Съблюдаването на етичните ловни норми придава на ловния спорт друга светлина и го разграничава категорично от лова за изхранване, характерен за примитивния човек.