Защитена местност “Смриките” се простира на 58.90 хектара в близост до град  Обзор, община  Несебър. Представлява естествено находище на средиземноморски вид на червена пираканта /Pyracantha coccinea/, и включващото го растително съобщество. Този храстов вид е характерен само за Странджа планина и поради това находището в “Смриките” се явява най-северното за вида. Находището на червена пираканта е в непосредствена близост до морския бряг и заема площ около 20-30 декара. Пиракантата расте в интересно съобщество с червена смрика /Juniperus oxycedrus L./, клен /Acer campestre/, гърбач /Periploca graeca/, къпина /Rubus/ и др. Много често тя има почти пълзяща форма. “Смриките” има и голямо разнообразие от тревни видове, някои от които са редки и защитени растения.

Местността е включена в списъка със защитените територии през  1995 година. Тъй като „Смриките“ попада изцяло в държавен горски фонд, съгласно разпоредбите на закона за защитените територии защитената местност се охранява от служители на Държавното ловно стопанство „Несебър“, към Районна дирекция по горите – Бургас.