Държавно ловно стопанство НЕСЕБЪР
Горско стопанство

Горско стопанство

ДЪРВОДОБИВ

Дървесината е възобновяем източник, когато дърводобива се съчетава с отговорно отношение към природата и залесяването на горите. За нас този процес следва да бъде напълно балансиран с цел постигане на устойчиво развитие при спазване на високи екологични стандарти.

ГОРСКИ РАЗСАДНИЦИ

ДЛС „НЕСЕБЪР“ поддържа два горски разсадника за производство на фиданки както от горскодървестни и храстови, така и от декоративни видове и форми.