Държавно ловно стопанство НЕСЕБЪР
Дърводобив

Дърводобив

Действащите лесо и ловоустройствен проекти са от 2019 г. Ловното стопанство е с площ 37160,3 ха. като държавна горска територия е 13397,8 ха. Средногодишното ползване в ДГТ е 26465 куб.м. стояща маса с клони.  Дървесината е възобновяем източник, когато дърводобива се съчетава с отговорно отношение към природата и залесяването на горите. За нас този процес следва да бъде напълно балансиран с цел постигане на устойчиво развитие при спазване на високи екологични стандарти.