Държавно ловно стопанство НЕСЕБЪР
Ловно стопанство

Ловно стопанство

Държавно ловно стопанство “Несебър” е разположено в най-източните склонове на Стара планина (Еминска Стара планина). Обхваща територията на общините Поморие, Несебър и част от Руенска община.

Ловната площ на стопанството е 24 391 хектара. Основните видове дивеч са благороден елен /Cervus elaphus/, елен лопатар /Cervus dama/, сърна /Capreolus capreolus/, муфлон /Ovis musimon/, дива свиня /Sus scrofa/, бекас /Scolopax rusticola/, пъдпъдък /Coturnix coturnix/.

Основна част от дейностите са посветени на развитието на ловния спорт, опазване и увеличаване на видовото разнообразие, оптимизиране на дивечовите запаси. ДЛС „НЕСЕБЪР“ непрекъснато подобрява условията за обитание на дивеча. Ежегодно се увеличава площта на обработваемите дивечови ниви, ливади и пасища, т.е. естествената хранителна база за чифтокопитните видове. Така се дава възможност за постигане на по-висока гъстота и се намаляват щетите в селскостопанските площи.

За подпомагане естественото изхранване през зимния период се осигурява необходимото количество концентриран, груб и сочен фураж. Непрекъснато се поддържат постоянни солища и калища, като чрез храната и солта на дивеча се подават и препарати за вътрешно и външно обезпаразитяване.

Основен момент за нормалното развитие на дивечовите популации е осигуряването на спокойствие за дивеча, особено в периодите на размножаване, раждане и отглеждане на малките и при критични метеорологични условия. При възникващите все по-многопосочни интереси към горите това е една трудна задача. Ограничават се горскостопанските дейности в периода на сватбуване на благородния елен в трайните сватбовища, упражнява се денонощен контрол по отношение движението на моторни превозни средства и на бракониерските прояви, които въпреки това не престават.

Присъствието на хора и МПС в района се извършва регламентирано, което позволява дейности като туризъм, събиране на гъби, билки и други ползвания от горите да се извършват при минимизиране на безпокойството върху дивеча.

За нормалното извършване на дейностите в ловното стопанство се поддържат и непрекъснато изграждат нови биотехнически съоръжения. В зависимост от конкретната необходимост това са различни видове хранилки, сеновали, солища, ниски и високи, закрити и открити чакала. Това осигурява добра възможност за ефективно подхранване и ежедневно наблюдение на дивеча.

Сред предизвикателствата пред ловните служители са контрол върху числеността на хищниците и системна селекция, особено на дивата свиня.

На територията на ДЛС „НЕСЕБЪР“ са изградени няколко бази за интензивно стопанисване на дивеча – съоръжения за увеличаване и обогатяване на дивечовото разнообразие, където е приоритетно постигането на по-висока гъстота с цел задивечаване на околните райони, както и висока ефективност при групов лов на дива свиня, без да се безпокоят останалите видове дивеч.

Ежедневните дейности по стопанисване на горите и дивеча изискват използването на високопроходими, пътнически и товарни автомобили. Не са редки екстремните преодолявания на изровени пътища, кални реки и коловози, при което на помощ идват надеждните офроуд гуми и лебедки.

Съобразявайки се с българското законодателство и особеностите на района, ДЛС „НЕСЕБЪР“ предлага целогодишно различни възможности за практикуване на ловния спорт.

През цялата година може да се ловува на хищницитрофейно на муфлон и глиган, както и селекционно на дива свиня.

ДИВА СВИНЯ – трофеен отстрел.

Дивата свиня предлага изключително ценен ловен трофей, както и много емоционален лов. Трофейният отстрел в ДЛС „НЕСЕБЪР“ се извършва предимно индивидуално, чрез издебване, чрез причакване или от чакало. Високата численост на дива свиня в района дава възможност да се предложат много и качествени глигани за отстрел.

ДИВА СВИНЯ – селекционен отстрел

Широко разпространеното в миналото свободно отглеждане на източнобалканската порода свине е допринесло за сериозно замърсяване на генофонда на местната дива свиня, с която тя свободно се кръстосва. Това налага системна селекция на дивата свиня, с цел максимално „изчистване“ на признаците от източнобалканска. Ловът се извършва основно от чакало, при възможност за максимално добро оглеждане на признаците за кръстоска и съответна възможност за отстрел.

МУФЛОН

Стопанството има добри запаси от муфлон, с възможност за отстрел на екземпляри с дължина на рогата 80 – 85 см. Ловува се индивидуално, чрез издебване, причакване или от чакало.

От началото на май е разрешен ловът на сръндак, който не е в значително количество, но ежегодно е възможен отстрел на 3-4 сръндака.

СРЪНДАК 

Предлага атрактивен лов и ценен ловен трофей. Сравнително ограниченото разпространение на сърните превръща този лов в още по-голямо предизвикателство. Ловува се чрез издебване, причакване, от чакало, а през сватбения период и чрез примамване.

Запазена марка на ДЛС „НЕСЕБЪР“ е комбинацията на семеен туризъм на българското черноморие с ловни излети и добиване на трофеи от благороден елен, муфлон, глиган или сръндак. Все повече български и чуждестранни ловци откриват тази възможност за съчетаване на любимата на цялото семейство почивка на море с доста оределите през лятото ловни емоции.

От първи септември започва ловът на ЕЛЕН ПРЕЗ СВАТБЕНИЯ ПЕРИОД. През този месец цялата територия се оглася от рева на елените и това е най-атрактивният лов, който предлага стопанството – лов на благороден елен чрез издебване, причакване и примамване. Ловът на елени продължава до края на януари. Септември е най-подходящият месец за индивидуален лов. Тогава може да се кобинират атрктивният лов чрез издебване на благороден елен с отстрел на елитен муфлон или глиган.

Любителите на ГРУПОВИЯ ЛОВ са добре дошли след първи октомври, за да опитат слуката си в ДЛС „НЕСЕБЪР“. Стопанството разполага с прекрасни условия, включително ловна ограда, където се ловува интензивно и се осигурява много висок отстрел на дива свиня. Свободните райони също предлагат високи запаси на този дивеч.

ХИЩНИЦИ

ЧАКАЛ– повсеместно разпространен на територията на стопанството. Изключително високата му численост го определя като лимитиращ фактор N1 за размножаването на сърната, муфлона и заека. Предлага изключително емоционален лов, предимно от чакало, чрез примамване и при лов на други видове дивеч.

ЛИСИЦА – с по-ограничено разпространение, но все пак се среща често. Ловува се както чакала, но щетите от лисицата за дивеча са значително по-малки.

ВЪЛК – среща се изключително рядко, когато преминава през територията на стопанството. Няма постоянно или сезонно присъствие от този едър хищник, затова той на практика е без стопанско значение за стопанството.

СКИТАЩИ КУЧЕТА 

Появяват се сезонно в ловните райони, като нанасят значителни щети. Скитащите кучета и котки са резултат от изкривените разбирания на „любители“ на животните, нанасят сериозни щети на дивеча, като представляват реална опасност и за човека, както пряко – чрез ухапване, така и чрез пренасяне на болести. Освен това непоправими са щетите им от разваляне на ествествения генофонд на вълка, с който често се кръстосват. Решението на проблема „скитащи кучета“ трябва да стане един от приоритетите на обществотои ни.

ЯЗОВЕЦ, ДИВА КОТКА, БЯЛКА, ПОР, НЕВЕСТУЛКА, ДНЕВНИ И НОЩНИ ГРАБЛИВИ ПТИЦИ

Видове, които се срещат повсеместно в значително количество на територията на стопанството. Обогатяват видовото разнообразие, без да са сериозен фактор в развитието на дивечовите популации. Изключение са щетите върху заека, който търпи значителни загуби от изброените хищници.

Лов на пернати – стопанството е разположено на международния миграционен маршрут на прелетните птици Via Pontica. На територията му могат да се срещнат много ловни и защитени видове птици по време на пролетните и есенни миграции.

Стопанството сега гради традиции в лова на ПЪДПЪДЪК, като предлага възможности за този емоционале лов, при стриктно спазване на правилата по отношение неизползване на звуковъзпроизвеждащи средства за привличане на дивеча.

Съществуват и прекрасни условия за лов на БЕКАС – Несебър е най-високото място за лов на бекас по Черноморското крайбрежие. Ловците могат да разчитат на огромна територия с всякакви изложения – близо или встрани от морето. Ловното стопанство има много добри резултати в този вид лов и оперира със заявки за година напред.