Международният ден на птиците се празнува по целия свят от 1906 г. Решението за обявяването му за специална дата е прието на 6 декември 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на редките птици.

Интересното е, че сред защитените според Конвенцията видове, попадат не само полезните за селското стопанство птици, но и всички видове от рода на ястребовите, много от които вече са изчезнали, а други са записани в Червените книги на застрашените видове по света. Включването на грабливите птици като ценни за опазване видове е сериозна крачка в посока към изграждането на по-отговорни и разумни съвременни общества, които осъзнават важността на всеки един елемент от биосферата.

Но защо точно Ден на птиците? С какво те заслужават вниманието ни, за да имат свой собствен ден, особено сега, в забързаното време, в което живеем? 

Отговорите на тези въпроси са повече от един, но всички те имат нещо общо и то е, че ние обичаме птиците. Обичаме ги и им се възхищаваме още от най-дълбока древност. Техните песни огласят полята, горите и морските брегове. Те символично посрещат и изпращат сезоните, носят естетическа наслада за окото, защото пъстротата и разнообразието им нямат граници. Включени са в много митове и легенди, част от световният фолклор, като дори са почитани като божества или пратеници на провидението. Учили сме се от тях, наблюдавали сме поведението им, телата им, изучили сме инстинктите им. Те са източник както на храна за нас, хората, така и на вдъхновение. На тях дължим някои от най-използваните човешки изобретения като крилата и формата на летящите ни машини, циповете на дрехите, които използваме всеки ден, те са в основата на цялата наука, наречена аеродинамика.

Защо България е важна точка на световната карта по отношение на птиците?

България е една от страните с Европа с най-голямо птиче разнообразие. 70% от всички видове птици в Европа могат да се видят и у нас – 409 вида. 14 от тях са световно застрашени. От 38 вида грабливи птици, които населяват Европа, 36 се срещат у нас. Над българското Черноморско крайбрежие минава вторият по значимост миграционен път в Европа – Виа Понтика, през който ежегодно  прелитат милиони птици на път към Африка и обратно. На нашето Черноморие  се намира защитената местност „Пода“, която е мястото с най-много птици на квадратен километър – 269 вида на 1 кв. км. И всеки може да го посети и да се докосне до вълнуващия свят на птиците в Природозащитния център „Пода“ край Бургас.

Птиците на Държавно ловно стопанство „Несебър“.

На територията на ДЛС „Несебър“ обявени по Директива 79/409/ЕЕС от 2 април 1979 година, за опазването на дивите птици (наричана за кратко Директива за птиците) са идентифицирани две зони – защитена зона “Емине” и защитена зона “Камчийска планина”. ЗЗ „Емине“ е с код BG0002043 и обхваща територии с площ 66750.52 хектара. ЗЗ „Камчийска планина е с код BG0002044 и обхваща територии с площ 88897.23 хектара. В тези територии, едни от най-ценните ни видове, които се срещат са:

Omda.bg - Волни живинки - Черен щъркел - (Ciconia nigra)

Черен щъркел (Ciconia nigra L.)

Застрашен вид, включен в Червената книга на България, том 2 Животни, природозащитен статус „уязвим“.

Горски бекас (Scolopax rusticola L.)

Рядък вид, включен в Червената книга на България, том 2. Животни, природозащитен статус „застрашен вид“.

Малък креслив орел (Aquila pomarina)

Включен е в Приложение 1 на Директивата за птиците и в Червената книга на България, том 2. Животни, природозащитен статус „уязвим“.

Орел змияр - Wikiwand

Орел змияр (Circaetus gallicus)

Рядък вид, включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС и в Червената книга на България, том 2. Животни, природозащитен статус „уязвим“.

Mladvas Wildlife photos, Birds/Птици, -Birds of prey/Хищни птици ...

Черна каня (Milvus migrans)

Рядък вид, включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС и в Червената книга на България, том 2. Животни, природозащитен статус „уязвим“.

Малък орел (Hieraetus pennatus)

Застрашен вид у нас и в Европа, включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС и в Червената книга на България, том 2. Животни, природозащитен статус „уязвим“.

Южен белогръб кълвач (Dendrocopos leucotos lilfordi)

Застрашен от изчезване в световен мащаб подвид, включен в Червената книга на България, том 2. Животни, природозащитен статус „застрашен вид“.

Сив кълвач (Picus canus)

Рядък и бързо намаляващ вид у нас, включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС, включен в Червена книга на България, том 2 Животни, природозащитен статус „застрашен вид“.

Черен кълвач – Уикипедия

Черен кълвач (Dryocopus martius)

Рядък вид, включен в Червена книга на България, том 2, Животни, природозащитен статус „уязвим“.

Среден пъстър кълвач – Уикипедия

Среден пъстър кълвач (Dendrocopos medius)

Рядък и бързо намаляващ вид у нас, включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС.

Осояд / Pernis apivorus | Автор Shopov86 | Снимка от PHOTO FORUM

Осояд (Pernis apivorus)

Застрашен вид, включен в Червена книга на България, том 2, Животни, природозащитен статус „уязвим“.

Голям ястреб (Accipiter gentilis) – Birds Photographer – Nikolay ...

Голям ястреб (Accipiter gentilis)

Рядък вид, включен в Червената книга на България, том 2, Животни, природозащитен статус „застрашен вид“.

Малък ястреб – Уикипедия

Малък ястреб (Accipiter nisus)

Включен в Червената книга на България,том 2, Животни, (Големански, В. и др. (ред.) 2015), природозащитен статус „застрашен вид“.

Сокол орко – Уикипедия

Сокол орко (Falco subbuteo)

Вид включен в Червената книга на България, том 2, Животни, (Големански, В. и др. (ред.) 2015), природозащитен статус „уязвим“.

Вирджински бухал – Уикипедия

Бухал (Вubo bubo L.)

Застрашен вид, включен в Червената книга на България, том 2, Животни, природозащитен статус „застрашен вид“ и в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС.

Птици, Снимки на Птици и Диви Животни от Светослав Спасов ...

Полубеловрата мухоловка (Ficedula semitorquata)

Рядък вид, включен в Приложение 1 на Директивата за птиците на ЕС и в Червена книга на България, том 2 Животни, природозащитен статус „уязвим“.

За защита на тези и всички останали видове, служителите на Държавно ловно стопанство „Несебър“ са изготвили доклад за гори с висока консервационна стойност. В него са посочени заплахи, мерки за опазването и начин на стопанисване на всеки един вид животно, растение, местообитание.

За нас, всеки вид и местообитанието на всеки вид е висока консервационна стойност. Опазването им е приоритет.