Дивечова трапеза

Дивечова трапеза

За поддържане на здрави и стабилни дивечови популации, Държавно ловно стопанство „Несебър” ежeгодно планира и извършва множество ловностопански мероприятия. За успеха на по-горното наред с поддържане, опазване и охрана на местообитанията на дивеча, ветеринарномедицински профилактики, контрол върху числеността на хищниците, системна селекция и други, осигуряването на достатъчно по количество и качество храна е едно от първостепенните задължения на служителите ни. Много от специалистите по ловна дейност считат, че зимното подхранване е достатъчно за благополучието на дивеча. Да, това подхранване значително би намалило зимния отпад. Но за ДЛС „Несебър“ целта е не само намаляване на зимните загуби, достигане на допустим запас или изпълнение на задълженията произтичащи от ЗЛОД и ППЗЛОД като стопанисващи дивеча. Целта е ОПТИМУМ. Оптимална възрастова и полова структура на популациите от благороден елен, дива свиня, елен лопатар, муфлон и други видове, обитаващи района ни на действие. Целта е опазване и подобряване на средата, осигуряване на спокойствие на дивеча, достигане и запазване оптимално физиологично състояние, включващо всички физиолологични аспекти – хранене, размножаване, висока плодовитост, преживяемост и отглеждане на приплодите, млечност, качество на трофеите и др.

В изпълнение на целите, служителите на ДЛС Несебър, правят оценка и баланс на естествената хранителна база на ловното стопанство и на тази основа ежегодно се планират необходимите фуражи по вид и количество в зависимост от вида, гъстотата и изискванията на дивеча.

Освен подхранване с различни по вид концентрирани, сочни и груби фуражи, ДЛС Несебър обработва 800 дка дивечови ниви. През есента на 2018 г. над 300 дка от тях са засяти с пшеница. През тази пролет около 500 дка ниви са засяти с овес и слънчоглед и са засадени 1 800 бр. горскоплодни фиданки от обикновена леска.

Дългогодишните наблюдения показват, че мероприятията засяване и поддържане на дивечовите ниви имат няколко позитивни ефекта. Свежият груб фураж се приема с охота от всички видове дивеч. Положителният ефект от увеличен прием на сурови фибри, съдържащи се в растителните клетъчни стени, е доказан. Освен ползи за горските животни, наличието на тези ниви води и до ограничаване размера на щетите, които дивеча нанася на горската растителност и селскостопанската продукция.

През вегетационния период дивечовите ниви са незаменима „богата трапеза” за дивеча.