Горско стопанство

Местоположение - Държавно ловно стопанство „НЕСЕБЪР“  е разположено в най-източната част на страната - Еминска Стара планина, като стопанисва държавните горски територии на общините Несебър, Поморие и част от Руенска – общо 13 398 ха.Стопанството се пресича от два старопланински прохода – Дюлински и Слънчев бряг-Обзор.

Горите са съставени предимно от различните видове дъб (цер, благун, зимен, летен, космат дъб) и техните спътници. Сравнително по-редки са горите от източен бук и иглолистни култури от бб, чб, дугласка, кедър и др.

Предизвикателство пред лесовъдите в ДЛС „НЕСЕБЪР“ е да възобновят като високостъблени зрелите дъбови издънкови насаждения. Тук от основно значение е опитът и правилното решение за адекватна лесовъдска намеса. Необходимо е отлично познаване на конкретните условия на месторастенето, за да се подходи приоритетно към евентуалните проблеми – агресивен подлес и издънкова растителност, семеносни години на дъба, евентуална почвоподготовка, култура на ползване, нерегламентирана паша.

Ежегодно се следи и лесозащитния статус на горите. Особено значение имат листогризещите вредители по дъба, в частност Гъботворката /Limantria dispar/ , която периодично причинява сериозно обезлистване на насажденията. Чрез системен мониторинг и при необходимост пръскане с биологични препарати пораженията върху горите се свеждат в допустими граници.

Стопанството разполага с два горски разсадника, произвеждащи фиданки както за залесявания в горите, така и декоративна растителност за озеленяване.