За Стопанството

Държавно ловно стопанство “Несебър” носи името си от едноименния град и известен черноморски курорт – Несебър. Разположено е в най-източната част на Стара планина (Еминска Стара планина). Обхваща територията на общините Поморие, Несебър и част от Руенска община. Намира се на около 400 км от София, а най-близките летища са в Бургас (40 км) и Варна (80 км). Надморската височина е от 0 до около 450 м, като релефът е съставен от стръмни, пресечени дерета и заравнени била.

Реформата в горските структури от 2011г. причисли Държавно ловно стопанство „Несебър“ като едно от териториалните поделения в „Югоизточно държавно предприятие“ДП гр. Сливен. Съгласно закона за горите, основните функции на териториалното поделение са свързани със стопанисване и възпроизводство на горите от държавния горски фонд. За целта в стопанството на трудов договор работят 43 човека, от които 24 са на лесовъдски длъжности.

Горите в териториалния обхват на действие са разпределени по собственост както следва :

  • Държавни горски територии – 13 398 ха.
  • Общински горски територии – 22 845 ха.
  • Частни горски територии – 917 ха.

Общините Несебър и Поморие са формирали самостоятелни горски единици.

В условията на интензивен морски туризъм и близостта на популярните курорти Слънчев бряг и Несебър, горите в териториалния обхват на действие на ДЛС „НЕСЕБЪР“ изпълняват редица важни задачи по отношение формиране на красив и устойчив ландшафт, екологични, противоерозионни и средообразуващи функциии.

Ловният район на ДЛС „НЕСЕБЪР“ е 24 391 хектара. Основните видове дивеч са благороден елен /Cervus elaphus/, елен лопатар /Dama dama/, сърна /Capreolus capreolus/, муфлон /Ovis musimon/, дива свиня /Sus scrofa/, бекас /Scolopax rusticola/, пъдпъдък /Coturnix coturnix/. Ежедневни грижи се полагат за развитието на ловното стопанство – непрекъснато се увеличава площта на обработваемите дивечови ниви, ливади и пасища. Така се подобряват условията за обитание на чифтокопитните видове и се дава възможност за постигане на по-голяма гъстота, намаляват се щетите в селскостопанските площи. Осигурява се необходимото количество концентриран, груб и сочен фураж, постоянни солища и калища, като чрез храната на дивеча се подават и препарати за вътрешно и външно обезпаразитяване.

Ежегодно стопанството посреща наши и чуждестранни гости, пленени от прекрасните плажове, предлаганите ловни услуги, еко и фототуризъм, джип-сафарита или велосипедни преходи, традиционен туризъм (на територията на ДЛС „НЕСЕБЪР“ е заключителния етап от Европейския пешеходен маршрут Е3). Осигурени са добри условия за настаняване - три ловни къщи, които осигуряват приятна и уютна атмосфера на отседналите там.

Гаранция за съхранена природа са седемте защитени местности, обявени в различни части на стопанството. Те са съхранили различни растителни и животински съобщества, типични крайбрежни хабитати, редки и застрашени, включително псамфитни (пясъчни) видове.

Особеностите на региона - изключително активна сезонна активност и пренаселеност през летните месеци изправят ръководството на стопанството пред предизвикателството да намери общ език с различните целеви групи на обществото – местно население, летни плажуващи туристи, любители на природата, практикуващи екстремни спортове като маунтинбайк, мотокрос и офроуд, ловци, концесионери на плажове, собственици на хотели, селскостопански производители и животновъди. Създават се правила за поведение в природата и се следи за тяхното спазване. Така се постига максимално ефективно и разумно използване на природния ресурс и се минимизират конфликтите.

Важен компонент е и работата с децата – бъдещето на нацията. Ежегодно стопанството съдейства при организирането на детски излети и семинари, стараейки се да допринесе за формирането на правилна екологична култура у младите хора.

Възпроизводството на горите при затруднено естествено възобновяване се реализира чрез изкуствено залесяване. ДЛС „НЕСЕБЪР“ поддържа два горски разсадника за производство на фиданки както от горскодървестни и храстови, така и от декоративни видове и форми. Разсадник „Порой“ е включен в списъка на базовите разсадници в България.

За недопускане и своевременно потушаване на горски пожари ежегодно се подновяват километри минерализовани ивици, поддържат се противопожарни депа, а през пожароопасния сезон се дават ежедневни 24-часови дежурства.

Още от най-ранна възраст започва извеждането на лесовъдски мероприятия в горите. След 20-тата – 30-тата година от тях се получава и материален добив (технологична дървесина, дърва за огрев), който в зряла възраст дава на дървопреработвателите качествена средна и едра строителна дървесина. Дъбовите трупи на ДЛС Несебър са ценен и търсен продукт, намиращ винаги добра реализация.

Защитени територии

Галерия